ENGZaloguj

Kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie zawartości strony głównej i podstron tej autorskiej strony internetowej w całości lub w części bez zgody autora strony Marcina Pycia
jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna: "Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych" z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. 94 Nr 24 Poz. 83, sprost. Dz. U. 94 Nr 43 Poz. 170 i późniejsze).Informacje o artykule


Tytuł artykułu:

Problemy montażu maszyn do prac ziemnych i propozycje ich rozwiązania

Autor/rzy artykułu: Pyć M., Łunarski J.

Tytuł monografii:

Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Techniczna: Maszyny i pojazdy dla budownictwa i górnictwa skalnego. Wrocław, 25- 26 września 2008r.

Tytuł czasopisma: -

Tom: -

Numer: -

Wydawca: Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP we Wrocławiu

Data publikacji: 2008

Miejsce wydania: Wrocław

Strony: 196- 201

Streszczenie [PL]:

Proces produkcyjny maszyn do prac ziemnych, jest złożony i obejmuje wiele zależności, tj. wymagania klientów, konstruowania, płynności dostaw, wytwarzania itd., które wzajemnie na siebie oddziaływują. W związku z tym, musi on być realizowany, w określonej strukturze, zależnej od dostępnych warunków produkcyjnych oraz przyjętej organizacji, która nie jest pozbawiona mankamentów. Porządkując tą strukturę oraz modyfikując system dokumentacyjny przygotowania produkcji, można stworzyć system produkcyjny, uwzględniający prawidłowy przepływ elementów, wytwarzanie i płynny przebieg informacji, konieczny do identyfikacji procesów, który usprawni?by obecny system.

Abstract [EN]:

Manufacturing process of earthmoving machines, is a complex and incorporate, lots of dependence, e.g.: customer requirements, design engineering, turnover delivery, manufacture etc. which interact each other. Thus it has to be realize in a specified structure, dependent on accessible of manufacturing conditions and acceptance of organization, which free from defects. It ordering this structure and modified of production planning of documentation system, be able to create of production system, take into consideration a correct flow elements, production and liquid flow information, necessary to processes identification , which improve at present system.
Copyright © 2013- 2019 Marcin Pyć (Facebook) · All rights reserved.